top of page

Vår rektor Terning Dahl-Hansen er klar til å kjempe for Nestors eksistens

NOU-utvalget foreslår å fjerne dagens unntaksbestemmelse i folkehøyskoleloven § 8 andre ledd. Dette vil medføre at Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole ikke lengre kvalifiserer til tilskudd gjennom folkehøgskolenes tilskuddsordning. Nå har Nestor Seniorutvikling levert sin høringsuttalelse til NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle. Rektor Terning Dahl-Hansen er klar til å kjempe for skolens eksistens. Her kan du lese Nestor sin høringsuttalelse. Tekst og bilde; Frilynt folkehøgskole 30.01.2023

NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle – Høringssvar fra Stiftelsen Nestor Seniorutvikling


«Klokken er 7, nattvakten har gått sin siste tilsynsrunde og kjøkkenet er i gang med frokosten. Snart summer det i internat, spisesal og undervisningsrom. Det er tredje og siste dag i kurset Naturkunnskap – Klima & miljø. 27 mennesker mellom 62 og 80 år har møttes for å la seg engasjere, inspirere og få kunnskap til å mestre sitt liv sett i lys av dagens samfunnsutvikling. En universitetslektor fra vårt lokale universitet har bidratt med en faglig kursplan. De ansatte ved Nestor sørger for rammen rundt kurset. På denne måten oppfylles formålsparagrafen til folkehøgskolene.»


Stiftelsen Nestor Seniorutvikling hadde sitt første kurs i 1979. Kirke- og undervisningsminister Einar Førde etablerte begrepet folkehøgskole lignende tiltak på 80 tallet og kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik fant plass til tiltaket på statsbudsjettet i 1985. Nordnorsk pensjonistskole tilkom i 1991. I over 43 år har Nestor drevet og videreutviklet dette tiltaket. I dag fremstår det som en veldrevet møteplass for voksne med et samfunnsoppdrag og verdigrunnlag hvor internatet spiller en helt sentral rolle. Vi representerer et mangfold og er i en særstilling innenfor folkehøgskolen, og det er en stor og økende interesse for skolens kurs og aktiviteter.


Demografiske framskrivninger viser ifølge Statistisk sentralbyrå at andelen personer over 67 år vil øke fra 18,5% i 2020 til 25,8% i 2060. Dette betyr at det vil være flere eldre i forhold til yngre i befolkningen. Det er også ventet at antallet personer som fyller 80 år eller mer vil øke kraftig fra 6,2% av befolkningen i 2020 til 12,8% i 2060. Dette vil ha store implikasjoner for samfunnet og det er viktig å legge til rette for at eldre kan ha et aktivt og meningsfullt liv hvor de kan delta i samfunnet, og å ha møteplasser tilrettelagt for dette. Møteplasser vil bl.a. sikre tilknytning som er viktig for eldre fordi det gir en følelse av tilhørighet og trygghet. Det er viktig å huske på at læring ikke har en aldersbegrensning, og at eldre også har mye å bidra med når det gjelder kunnskap og erfaring. Livsmestring er viktig for alle aldre, og kan være spesielt utfordrende i en verden som blir stadig mer kompleks.


Leve hele livet-reformen skal blant annet legge til rette for aktiviteter og tilbud som kan bidra til å holde hjernen aktiv og øke sosial interaksjon. Reformen er en viktig del av arbeidet for å skape et inkluderende og likeverdig samfunn for alle aldersgrupper. Den varslede «Bo trygt hjemme»- reformen er en videreføring av denne, spesielt den delen som gjelder satsingsområdet «Et aldersvennlig Norge». Disse reformene tar opp betydningen av å ha gode sosiale møteplasser.

Vi mener at følgende faktorer sikrer god drift av en pensjonistfolkehøgskole: • Kvalifiserte lærere som har relevant kompetanse og erfaring i å undervise eldre • Å tilby kurs og aktiviteter som er relevante og interessante for eldre • Fleksible tilbud som kan tilpasses eldres behov • Pensjonistskolen må være lett tilgjengelig og lokalisert i et område hvor det er mange eldre • Økonomien må være forutsigbar for å kunne tilby kvalitetskurs til eldre • Det er viktig å tilby et læringsmiljø for sosial interaksjon og generasjonsmøter som kan bidra til å øke livskvaliteten og redusere isolasjon hos eldre • Alle tilbud må evalueres for å sikre at de er relevante og nyttige for eldre


NOU – punktvise tilsvar Kapittel 14.1 Økt regulering og tilsyn Vi er enig i forslag 38 og 53 om at folkehøgskolerådet styrkes som sentralledd i sektoren ved at det tilføres mer ressurser. Kapittel 14.4 Økt mangfold i folkehøgskolen Vi er enig i forslag 7 hvor utvalget foreslår at folkehøgskolenes reisevirksomhet begrenses betydelig. Der reiser gjennomføres, skal disse være vesentlige for å oppnå kursets mål tilknyttet folkehøgskolens formålsparagraf. I vurdering av om reiser skal gjennomføres, skal hensyn til klima, miljø og pris veie tungt. Nestor har ingen reisevirksomhet i 2023 fordi vi utvikler turer i Norden som tar hensyn til klima, miljø og pris. Kapittel 14.5 Dimensjonering av folkehøgskolesektoren Vi er enig i forslag 18 om at korte kurs skal ha som mål å motvirke utenforskap og fremme inkludering, og at korte kurs skal tilbys i nærhet til folkehøgskolens lokalsamfunn. Vi er uenig i forslag 20 » Utvalget foreslår også å fjerne dagens unntaksbestemmelse i folkehøyskoleloven § 8 andre ledd. Dette vil medføre at Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole ikke lengre kvalifiserer til tilskudd gjennom folkehøgskolenes tilskuddsordning». «Utvalget ser ikke faglige årsaker for hvorfor enkeltorganisasjoner har fått unntak fra folkehøyskolelovens bestemmelser og ikke trenger å innfri de samme kravene som ordinære folkehøgskoler. Organisasjonene det gjelder tilbyr ulike kurs og kulturreiser til seniorer uten innslag av internatlivet som er selve kjennetegnet for de ordinære folkehøgskolene. Utvalget mener at disse organisasjonenes kurstilbud har mer til felles med studieforbundene, som driver utstrakt kursvirksomhet innen voksenopplæring.» Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen. Vi har en høy faglig kvalitet på våre kurs. Eldre både krever og forventer dette. Internatet har en sentral plass i våre kurs fordi det å bo og spise sammen når man er på kurs fremmer allmenndanning, folkeopplysning, aktivt medborgerskap og menneskeverd. Det bidrar også til økt livsmestring og livsglede som også er gode folkehelsetiltak. At kursene er av kortere varighet er helt i samsvar med hva eldre har behov for. De har i liten grad ønske om eller økonomi til lengre perioder. Kapittel 14.6 Endringer i folkehøgskolens tilskuddsmodell Vi er enig i forslag 67 og 69 om å endre tilskuddsordningen og fastsette nye satser for elevtilskudd.


Generelt om videreutvikling av folkehøgskolenes tilbud Vi ønsker å videreutvikle Nestor i et nordisk perspektiv og er i dialog med Folkehøjskolernes Forening i Danmark for å se om modellen for deres Seniorhøjskoler med kurs av inntil 14 dagers varighet kan etableres i Norge. I lys av den demografiske samfunnsutvikling ble det i 2018 enklere for danske folkehøgskoler å tilby korte kurs rettet mot seniorer, og vi mener at det samme må gjøres i Norge.

Vi mener også at erfaringene fra pensjonistfolkehøgskolene bør inngå i forskning og utvikling, for å få frem gode lærings- og helsefremmende tiltak for eldre. Vi anmoder om at Nestor og Nordnorsk pensjonistskole videreføres innenfor folkehøgskolen.


Tekst: Terning Dahl-Hansen. Publisert av Frilynt folkehøgskole publisert 30.01.2023

775 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page